Drejtoria Arsimore Vlore
Arsimi Vlora Sport
Kryefaqja
Foto
Video
Forum
Njoftime
Kryefaqja
NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

1.Pergjegjes i Sektorit te Programim Zhvillimit.

2.Specialist IT ne Sektorin TIK 

3.Specialist i Burimeve Njerezore ne Sektorit te Programim Zhvillimit.

4.Psikologe ne Shkollen 9-vjeçare "Ismail Qemali"
 
  •  Vlora fiton vendin e dyte ne Shqiperi per esene me te mire per festen e PAVARESISE, fituese nxenesja Sindi Mezini.
  • Aktivitete me tematike "100 vjet Shqiperi e pavarur" nga institucionet e arsimit parauniversitar ne Vlore.

Shpallje per vendet e lira pune , per ZA-te Delvine , Sarande

Sarande

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                  DREJTORIA  ARSIMORE RAJONALE                              

                                                       VLORE                                                                           

 

 

NR……………..PROT                                                      Vlore,me 10..01.2014

 
LENDA : Shpallje vendi te lire pune
 

DREJTUAR : ZA      SARANDE  ..........................................................

 
 
 Njoftim për vend të lirë pune
 
 

Në zbatim të ligjit Nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, ligjit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar” dhe VKM nr. 66, dt. 03.02.2010 “Për riorganizimin e Drejtorive Rajonale dhe Zyrave Arsimore”, DAR ........... shpall konkurrimin për 1 vend të lirë, në pozicionin .......Pergjegjes i Zyres Arsimore –Sarande.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin në Shërbimin Civil, në përputhje me nenin 12 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil".

 

KËRKESA TË VEÇANTA PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar arsimin e lartë në ciklin e dytë për Master shkencor në mësuesi
• Të ketë së paku 5 vjet përvojë profesionale dhe menaxhuese, parapëlqehet përvoja në nivele të larta të   administrimit arsimor dhe në fusha që ndërlidhen me punën e DAR-së; 
• Të ketë kompetenca në përcaktimin dhe arritjen e objektivave të institucionit. 
• Të ketë aftësi shumë të mira organizative. 
• Të ketë aftësi shumë të mira të komunikimit dhe të negocimit. 
• Të ketë aftësi të mira të përdorimit të programeve kompjuterike
• Njohja e gjuhëve të huaja përbën avantazh për kandidatin.

 
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë, brenda datës .18.01.2014, në DAR-Vlore, këto dokumente:
• Kërkesën për konkurrim 
• CV-në 
• Dy letra rekomandimi
• Fotokopje të diplomës universitare dhe asaj “Master” dhe listës së notave 
• Fotokopje të librezës së punës
• Fotokopje të certifikatave të kualifikimit
• Dëshmi të gjuhëve të huaja dhe të kompjuterit (nëse ka)
• Vërtetimin e gjendjes gjyqësore  
• Një numër telefoni
• Adrese elektronike, për t’u kontaktuar si dhe adresën e plotë të vendqëndrimit

Mosparaqitja e këtyre dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.

 
KONKURRIMI

Pas verifikimit paraprak, më datë .............. në selinë e DAR .....................do të shpallet lista e konkurrentëve, të cilët kanë plotësuar kërkesat e paraqitura në rubrikën “Kërkesat e veçanta të kandidatit” dhe do të vazhdojnë më tej konkurrimin si dhe data kur do zhvillohen finalet publike përballë një jurie prestigjioze. Konkurrimi do të bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2004-2015, Kodin e Procedurave Civile, Legjislacionin e shërbimit civil, Ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”, Ligjin nr. 8503 dt. 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare” si dhe Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, Ligjin nr.  9049 dt. 10. 4. 2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të disa Nëpunësve Publikë”.


Delvine

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                  DREJTORIA  ARSIMORE RAJONALE                              

                                                       VLORE                                                                           

 

 

NR……………..PROT                                                      Vlore,me 10..01.2014

 
LENDA : Shpallje vendi te lire pune
 

DREJTUAR : ZA      DELVINE  ..........................................................

 
 

Njoftim për vend të lirë pune

 

Në zbatim të ligjit Nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, ligjit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar” dhe VKM nr. 66, dt. 03.02.2010 “Për riorganizimin e Drejtorive Rajonale dhe Zyrave Arsimore”, DAR ........... shpall konkurrimin për 1 vend të lirë, në pozicionin .......Pergjegjes i Zyres Arsimore –Delvine.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin në Shërbimin Civil, në përputhje me nenin 12 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil".

 

KËRKESA TË VEÇANTA PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar arsimin e lartë në ciklin e dytë për Master shkencor në mësuesi
• Të ketë së paku 5 vjet përvojë profesionale dhe menaxhuese, parapëlqehet përvoja në nivele të larta të   administrimit arsimor dhe në fusha që ndërlidhen me punën e DAR-së; 
• Të ketë kompetenca në përcaktimin dhe arritjen e objektivave të institucionit. 
• Të ketë aftësi shumë të mira organizative. 
• Të ketë aftësi shumë të mira të komunikimit dhe të negocimit. 
• Të ketë aftësi të mira të përdorimit të programeve kompjuterike
• Njohja e gjuhëve të huaja përbën avantazh për kandidatin.

 
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë, brenda datës 18.01.2014, në DAR -Vlore. këto dokumente:
• Kërkesën për konkurrim 
• CV-në 
• Dy letra rekomandimi
• Fotokopje të diplomës universitare dhe asaj “Master” dhe listës së notave 
• Fotokopje të librezës së punës
• Fotokopje të certifikatave të kualifikimit
• Dëshmi të gjuhëve të huaja dhe të kompjuterit (nëse ka)
• Vërtetimin e gjendjes gjyqësore  
• Një numër telefoni
• Adrese elektronike, për t’u kontaktuar si dhe adresën e plotë të vendqëndrimit

Mosparaqitja e këtyre dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit.

 
KONKURRIMI

Pas verifikimit paraprak, më datë .............. në selinë e DAR .....................do të shpallet lista e konkurrentëve, të cilët kanë plotësuar kërkesat e paraqitura në rubrikën “Kërkesat e veçanta të kandidatit” dhe do të vazhdojnë më tej konkurrimin si dhe data kur do zhvillohen finalet publike përballë një jurie prestigjioze. Konkurrimi do të bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2004-2015, Kodin e Procedurave Civile, Legjislacionin e shërbimit civil, Ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”, Ligjin nr. 8503 dt. 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare” si dhe Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, Ligjin nr.  9049 dt. 10. 4. 2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të disa Nëpunësve Publikë”.

s l�n�f)�K*”, Ligjin nr. 8503 dt. 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare” si dhe Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, Ligjin nr.  9049 dt. 10. 4. 2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të disa Nëpunësve Publikë”.
 
 


Kryefaqja
Foto
Video
Forum
Njoftime